Köp och Leveransvilkor

Allmänna Villkor

Asarums It & BBQ, organisations nr. 730623-3318 (”Widowmakers BBQ”) driver webbplatsen widowmakers.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Widowmakers BBQ framgår på Webbplatsen.

1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via Webbplatsen.
1.2 Såsom angivet ovan ingås avtal vid köp via Webbplatsen mellan dig och Widowmakers BBQ.
1.3 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Widowmakers BBQ accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Widowmakers BBQ förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).
1.4 Widowmakers BBQ reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändrin eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Widowmakers BBQ har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras varans exakta utseende.
1.5 Webbplatsen ägs av Widowmakers BBQ. Innehållet på Webplatsen ägs av Widowmakers BBQ. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Widowmakers BBQ.

2. Avtal och Beställning
2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet.

3. Kunduppgifter
3.1 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen.
3.3 Om Widowmakers BBQ misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Widowmakers BBQ rätt att stänga av Kunden. Widowmakers BBQ har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

4. Priser, avgifter och betalning
4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.
4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen.
4.3 Widowmakers BBQ erbjuder betalsättet “PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB.
Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 25 kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Företag som betalar mot PaysonFaktura måste vara registrerade i Sverige
Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.
4.4 Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

5. Leverans och transport
5.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom ett antal arbetsdagar.

6. Ångerrätt
6.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).
6.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
(a) varor med bruten försegling
(b) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal.
6.3 Om Kunden vill ångra ett köp som gjorts via Webbplatsen ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Widowmakers BBQ.
6.4 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Widowmakers BBQ. Varan ska skickas väl emballerad.

7. Force Majeure
Säljaren ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Säljaren inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Säljaren Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Säljaren rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

8. Ändringar av Villkoren
Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Säljaren har informerat Kunden om ändringarna. Säljaren rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

9. Ogiltighet
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

10. Tillämplig lag och tvist
10.1 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Säljarens kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Säljaren och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.
10.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

11. Personuppgifter
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som Widowmakers BBQ behandlar är ditt namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.
11.1 För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi implementerat tekniska åtgärder. Widowmakers BBQ använder sig av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.
11.2 Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Widowmakers BBQ sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund.
11.3 Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.
11.4 Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig.

12. Cookies
12.1 På Widowmakers BBQs webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
12.2 Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på Webbplatsen.